นิทานชนะพนัน

Home / นิทานชนะพนัน

นิทานชนะพนัน

นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน
นิทานชนะพนัน

กลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับครูปรีดา ปัญญาจันทร์ เล็งเห็นความสำคัญของสื่อนิทานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่เข่าไปสู่วงจรการพนันมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม กลุ่มไม้ขีดไฟ จึงค้นหาค่านิยมที่จะเป็นการสร้างให้คนรุ่นใหม่ ไม่ติดพนัน เช่นค่านิยมเรื่องการออม การยับยั้งชั่งใจ แล้วจึงชักชวนผู้ที่สนใจ เข้ามาร่วมผลิตนิทานเพื่อใช้กับคนรุ่นใหม่ โดยเกิดนิทานขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 5 เรื่อง