พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม

Home / พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม
พลังรุ่นใหม่ พลังสร้างสรรค์สังคม

รับข้อเสนอไอเดีย-2พลังรุ่นใหม่

โครงการพลังเด็ก  พลังรุ่นใหม่  พลังสร้างสรรค์สังคม
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนทุนดำเนินงานในหลากหลายประเด็น

โดยให้ความสำคัญ  กับการพลังในการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ของกลุ่มเด็กและเยาวชน  ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวเอง  และชุมชนของตนเอง
และมีเป้าหมายเพื่อ

 1. ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออก  ทั้งความคิดสร้างสรรค์  และการลงมือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งกับกลุ่มตัวเองและกับชุมชน  สังคม  ตามศักยภาพของแต่ละคน
 2. พัฒนาทักษะการทำงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน  และเกิดเครือข่ายการทำงานในอนาคต

สำหรับปีนี้กลุ่มไม้ขีดไฟ  สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนได้ทั้งสิ้น  25  กลุ่ม  25 โครงการ  จากพื้นที่  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  และ  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

 

คุณสมบัติของไอเดียที่สามารถเข้าสู่การพิจารณา

 1. เด็กเยาวชน  อายุระหว่าง  15-25  ปี  รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 5   คน
 2. ในแต่ละกลุ่มต้องมีพี่เลี้ยง  1  คน  ซึ่งอาจจะเป็น  ครู  พี่เลี้ยงในชุมชน  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  กลุ่มภาคประชาสัมคม  ฯลฯ  ใครก็ได้ทั้งนั้นที่จะร่วมทางไปกับพวกเราตลอดโครงการ
 3. รับข้อเสนอไอเดียจากจังหวัด  สระบุรี  ปราจีนบุรี  สิงห์บุรี  ลพบุรี  และ อ.ปากช่อง  นครราชสีมา  เท่านั้น
 4. ไอเดียที่เสนอเข้ามาต้องเป็นไอเดียที่มาจากการร่วมคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชน  ต้องเป็นไอเดียที่เด็กและเยาวชนสนใจอยากจะทำ  เพื่อพัฒนาตัวเอง  เพื่อน  ชุมชน  สังคม  ในประเด็นใดก็ได้
 5. 5. การดำเนินกิจกรรมของไอเดียนั้นต้องไม่ทำกิจกรรมครั้งเดียวจบ  แต่เป็นการทำกิจกรรมที่สามารถออกแบบให้ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ กันยายน  2563  ถึง  กุมภาพันธ์  2564
 6. เงื่อนไขในการอนุมัติงบประมาณตั้งแต่20,000  ถึง   35,000  บาท  โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของกิจกรรม

ไอเดียที่ไม่ผ่านการพิจารณา

 1. ไอเดียที่คิดโดยผู้ใหญ่หรือพี่เลี้ยงเป็นหลักแล้วให้เด็กเป็นผู้เสนอเข้ามา
 2. ไอเดียที่ทำกิจกรรมครั้งเดียวจบ
 3. ไอเดียที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล้า  บุหรี่  ยาเสพติด  หรืออื่นใดตามระเบียบ  ของ  สสส

ปิดรับข้อเสนอไอเดีย  วันที่  30  มิถุนายน  2563  และส่งขอเสนอไอเดียได้ที่

achuthong@gmail.com  หรือ     inbox  กลุ่มไม้ขีดไฟ

ทุกกลุ่มที่ส่งไอเดียเข้ามา  ต้องเข้าร่วมกิจกรรม

 

ค่าย คลิ๊ก  ปัง  เปิดโลกกิจกรรม”  ในวันที่  11-12  กรกฎาคม  2563  จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081 4805376  (พี่เอ )  หรือ  เพจ facebook  กลุ่มไม้ขีดไฟ

ดาวโหลดแบบฟอร์มเสนอไอเดีย

โครงการพลังเด็ก  พลังรุ่นใหม่  พลังสร้างสรรค์สังคม
ดำเนินการโดย  กลุ่มไม้ขีดไฟ  อ.ปากช่อง  นครราชสีมา
สนับสนุนโดย  สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก
6)    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ