About Us

รู้จักกลุ่มไม้ขีดไฟ

กลุ่มกิจกรรม ที่ดำเนินงานด้านการจัดกระบวนการ  ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ ดูแลตนเอง และสังคมเพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ หากเขาเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นศักยภาพของตนเองและเห็นเป้าหมายในชีวิตของตนเอง คือการมีทักษะะชีวิต(Life skills)และยังชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า  เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เราจึงมุ่งมั่นและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม และหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันคือ

 1. ค่ายอบรมแบบมีส่วนร่วม
 2. ละครเพื่อการพัฒนา
 3. งานฝึกอบรมทักษะในประเด็นต่างๆเช่นแกนนำเพื่อการพัฒนาชุมชนการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน
 4. ทักษะการคิดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นต้น
 • งานด้านวิทยากร
  จัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนในประเด็นต่างๆ เช่น สุขภาวะทางเพศ สิทธิเด็ก ค่ายฝึกแกนนำ การทำงานเป็นทีม
  ให้กับหน่วยงานต่างๆเช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซีซีเอฟ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ยูนิเซฟ มูลนิธิรักษ์เด็ก
  กลุ่มรักษ์เขาชะเมา  มูลนิธิกระจกเงา  และโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ
 • ด้านการบริหารโครงการ
  กลุ่มไม้ขีดไฟ มีประสบห์การด้านการบริหารโครงการ เช่นเคยได้รับการสนับสนุนจาก สถานฑูตประเทศแคนนาดา ดำเนินโครงการเพื่อ
  แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่ภาคอีสาน และจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ให้ดำเนินงานด้านการสร้าง
  เสริมสุขภาพในมิติต่างๆ
 • ประเด็นที่มีความสนใจ และชัดเจน
  กลุ่มไม้ขีดไฟดำเนินงานมากว่า15  ปี โดยได้มุ่งดำเนินงานในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม ซึ่งเคยร่วมผลักดันร่างการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับ
  เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
  ประเด็นเรื่อง เพศศึกษา และสุขภาวะทางเพศ
  ประเด็นเรื่อง สื่อเพื่อการพัฒนาสังคม
  ประเด็นเรื่อง ทักษะการดำเนินงานกับเด็กและเยาวชน
  ประเด็นเรื่อง การทำงานส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา
 • งานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
  ปัจจุบันกลุ่มไม้ขีดไฟดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 กลุ่มเป้าหมายคือ
  กล่มเด็กเล็ก มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเล่นและการใช้นิทานเพื่อการพัฒนา
  กลุ่มเด็กประถมศึกษา มุ่งเน้นที่งานศึกษาชุมชนและการส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่าน
  กลุ่มวัยรุ่น มุ่งเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบๆตัวเช่น ปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม ปัญหาการเท่าทันสิ่อและอื่นๆ

 

ผู้สนับสนุนกลุ่มไม้ขีดไฟ