ละครเยาวชน

Home / Child Watch / ละครเยาวชน

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาคือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เล่นเป็นลำดับสำคัญ รองลงมาคือสื่อละครที่ถือเป็นปลายทางของการทำงาน กระบวนการละครที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้คือการนำเอากระบวนการละครมาสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและนำสื่อละครไปเป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกให้กับสังคม เป็นหลักโดยหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ?มาลองดูตัวอย่างละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้กัน

กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ

ในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ พบปัญหาพฤติกรรมทางด้านเพศในกลุ่มนักเรียนขยายโอกาส (ม1-3)  ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มซ่า ไม่เข้าไกล้ครู โจทย์คือทำอย่างไรให้เขาเข้ามาไกล้เรา เราจึงเริ่มนำเสนอละครของเราก่อน เอาไปเร่ในโรงเรียนและรับสมัครนักเรียนที่สนใจงานละครเข้ามาร่วมเรียนรู้ (ปลาติดเบ็ด)เด็กกลุ่มนี้ชอบการแสดง ชอบแสดงออก ต้องการพื้นที่

พอน้องสมัครเข้ามาค่ายละครจึงเกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาและกลเม็ดที่สำคัญดังนี้

1. มีอะไรที่เด็กต้องรู้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องเช่นการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ

2. มีอะไรที่เด็กๆอยากรู้ ค้นหาเอาในค่าย หาวิทยากรมาให้ความรู้

3. ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง ทำละครและลองอภิปรายกัน

4. ทักษะพื้นฐานการการทำละคร กล้าแสดงออก/สร้างพื้นที่ปลอดภัย/การสื่อสารผ่านร่างกาย/เสียงเบื้องต้น/โครงสร้างละคร

ซึ่งสุดวันสุดท้ายของค่ายเด็กๆต้องช่วยกันผลิตสื่อละครสะท้อนปัญหาวัยรุ่นและนำไปเล่นในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนจากความเข้าใจจากคำพูดของเด็กๆ

ซึ่งกระบวนการละครเพื่อการพัฒนากลุ่มไม้ขีดไฟได้มีโอกาสใช้สนับสนุนการทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆเสมอมาเช่นสภาอค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน/มูลนิธิรักไทย /สสส.เป็นต้น