กลุ่มไม้ขีดไฟ

กลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านเล็ก ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม ในการนำมาใช้ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน