About Us

Posted in Uncategorised

กลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านเล็ก ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน?เพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม ในการนำมาใช้ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันคือ

 1. ค่ายอบรมแบบมีส่วนร่วม
 2. ละครเพื่อการพัฒนา
 3. งานฝึกอบรมทักษะในประเด็นต่างๆเช่นแกนนำเพื่อการพัฒนาชุมชนการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน
 4. ทักษะการคิดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นต้น
 • งานด้านวิทยากร
  จัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนในประเด็นต่างๆ? เช่น สุขภาวะทางเพศ สิทธิเด็ก ค่ายฝึกแกนนำ การทำงานเป็นทีม
  ให้กับหน่วยงานต่างๆเช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซีซีเอฟ? สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ยูนิเซฟ มูลนิธิรักษ์เด็ก
  กลุ่มรักษ์เขาชะเมา  มูลนิธิกระจกเงา  และโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ

 • ด้านการบริหารโครงการ
  กลุ่มไม้ขีดไฟ มีประสบห์การด้านการบริหารโครงการ เช่นเคยได้รับการสนับสนุนจาก? สถานฑูตประเทศแคนนาดา ดำเนินโครงการเพื่อ
  แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่ภาคอีสาน? และจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสสให้ดำเนินงานด้านการสร้าง
  เสริมสุขภาพในมิติต่างๆ

 • ประเด็นที่มีความสนใจ? และชัดเจน
  กลุ่มไม้ขีดไฟดำเนินงานมากว่า15  ปี โดยได้มุ่งดำเนินงานในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม ซึ่งเคยร่วมผลักดันร่างการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับ
  เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
  ประเด็นเรื่อง เพศศึกษา และสุขภาวะทางเพศ
  ประเด็นเรื่อง สื่อเพื่อการพัฒนาสังคม
  ประเด็นเรื่อง ทักษะการดำเนินงานกับเด็กและเยาวชน
  ประเด็นเรื่อง การทำงานส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา

 • งานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
  ปัจจุบันกลุ่มไม้ขีดไฟดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน3 กลุ่มเป้าหมายคือ
  กล่มเด็กเล็ก มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเล่น? และการใช้นิทานเพื่อการพัฒนา
  กลุ่มเด็กประถมศึกษา มุ่งเน้นที่งานศึกษาชุมชน? และการส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่าน?
  กลุ่มวัยรุ่น มุ่งเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบๆตัวเช่น ปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม ปัญหาการเท่าทันสิ่อและอื่นๆ