กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

Posted in กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา ?คือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เล่นเป็นลำดับสำคัญ ?รองลงมาคือสื่อละครที่ถือเป็นปลายทางของการทำงาน

กระบวนการละครที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้ ?คือการนำเอากระบวนการละครมาสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ?และนำสื่อละครไปเป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกให้กับสังคม เป็นหลัก

โดยหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ?มาลองดูตัวอย่างละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้กัน

?

?กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ

ในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ พบปัญหาพฤติกรรมทางด้านเพศ ?ในกลุ่มนักเรียนขยายโอกาส ?(ม1-3) ?ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มซ่า ?ไม่เข้าไกล้ครู ?โจทย์คือทำอย่างไรให้เขาเข้ามาไกล้เรา

เราจึงเริ่มนำเสนอละครของเราก่อน ?เอาไปเร่ในโรงเรียน ?และรับสมัครนักเรียนที่สนใจงานละครเข้ามาร่วมเรียนรู้ (ปลาติดเบ็ด)เด็กกลุ่มนี้ชอบการแสดง ?ชอบแสดงออก ?ต้องการพื้นที่

พอน้องสมัครเข้ามา ?ค่ายละครจึงเกิดขึ้น ?โดยมีเนื้อหาและกลเม็ดที่สำคัญดังนี้

1. ?มีอะไรที่เด็กต้องรู้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ท้อง ?เช่นการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ

2. ?มีอะไรที่เด็กๆอยากรู้ ?ค้นหาเอาในค่าย ?หาวิทยากรมาให้ความรู้

3. ?ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง ?ทำละคร ?และลองอภิปรายกัน

4. ?ทักษะพื้นฐานการการทำละคร ?กล้าแสดงออก/สร้างพื้นที่ปลอดภัย/การสื่อสารผ่านร่างกาย/เสียงเบื้องต้น/โครงสร้างละคร

ซึ่งสุดวันสุดท้ายของค่าย ?เด็กๆต้องช่วยกันผลิตสื่อละครสะท้อนปัญหาวัยรุ่นและนำไปเล่นในชุมชน ?เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง ?

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?สะท้อนจากความเข้าใจจากคำพูดของเด็กๆ

ซึ่งกระบวนการละครเพื่อการพัฒนากลุ่มไม้ขีดไฟได้มีโอกาสใช้สนับสนุนการทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆเสมอมา ?เช่น ?สภาอค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ?/มูลนิธิรักไทย /สสส. ?เป็นต้น

?