กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

Posted in กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา ?คือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เล่นเป็นลำดับสำคัญ ?รองลงมาคือสื่อละครที่ถือเป็นปลายทางของการทำงาน

กระบวนการละครที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้ ?คือการนำเอากระบวนการละครมาสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ?และนำสื่อละครไปเป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกให้กับสังคม เป็นหลัก

โดยหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ?มาลองดูตัวอย่างละครเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้กัน

?